Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wymagane dokumenty

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
  2. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt..
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego do przetrzymywania wyłapanych zwierząt bezdomnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą

ul. Władysława Jagiełły 16

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

 

pokój nr 12 (parter)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2015 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Wojtkowski
Ilość wyświetleń: 626
30 grudnia 2015 13:08 (Maciej Wojtkowski) - Dodanie załącznika.
30 grudnia 2015 13:08 (Maciej Wojtkowski) - Utworzenie sprawy.