Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres

Sielec 18a

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

Telefon

(24) 231-50-15

Stanowiska

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

0 24 231-50-15

zgkim@czerwinsk.pl

Kontakt

Zastępca Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

0 24 231-50-15

zgkim@czerwinsk.pl

Kontakt

Godziny Pracy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Dane do faktury VAT

Nabywca
Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
567 18 51 791

Odbiorca
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sielec 18a
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu 18A.
2. Dane kontaktowe Administratora Ochrony Danych: zgkim@czerwinsk.pl, telefon: (24) 231-50-15 oraz pisemnie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu 18A, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą.
3. Administrator danych osobowych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Sielcu 18A - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
• na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane (art. 6 ust.1 lit. a RODO)
• w związku z wykonywaniem zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• w związku z realizacją obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
4. Dane osobowe przekazane w umowach mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora.
5. Dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Kontrahenta dotyczących realizacji umowy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (w przypadku gdy są nieprawidłowe bądź niekompletne)
• prawo do uzyskania kopii tych danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą zostaną zakwestionowane
- dane osobowe są przetwarzane niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą
• prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany
- na podstawie umowy, której stroną jest osobą, której dane dotyczą
- na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
• prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku gdy:
- dane przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
- w przypadku gdy dane przetworzone są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe zostały wycofane przez osobę, której dane dotyczą i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta narusza postanowienia RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Biura Prezesa ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
8. Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, gdy przetwarzanie odbywa się podstawie udzielonej zgody. Natomiast podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkowe w sytuacji, gdy jest to konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy bądź stanowi przepis prawa.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2015 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Wojtkowski
Ilość wyświetleń: 7382
24 marca 2020 10:14 (Maciej Wojtkowski) - Aktualizacja danych jednostki.
17 stycznia 2020 12:33 (Maciej Wojtkowski) - Aktualizacja danych jednostki.
26 lipca 2019 08:55 (Maciej Wojtkowski) - Aktualizacja danych jednostki.