Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

Lokalizacja

woj. mazowieckie

pow. płoński

Czerwińsk nad Wisłą

Adres

Władysława Jagiełły 16

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

W liczbach

Obszar

146,1 km²

Liczba mieszkańców

7 761

Dane do faktury VAT

Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

NIP: 567-18-51-791

Godziny pracy

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 8.00 - 17.00
Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 16.00

Numer konta bankowego na które można wpłacać opłaty i podatki:

Vistula Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą

49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą jest: Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą za pomocą adresu e-mail iodo@czerwinsk.pl.
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem i Gminą Czerwińsk nad Wisłą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeci

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2015 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Wojtkowski
Ilość wyświetleń: 465832
20 stycznia 2020 14:26 (Maciej Wojtkowski) - Aktualizacja danych.
20 stycznia 2020 14:25 (Maciej Wojtkowski) - Aktualizacja danych.
02 stycznia 2020 09:47 (Maciej Wojtkowski) - Aktualizacja danych.